Data aktualizacji 2018-05-25:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Sklep internetowy Sportsmania.pl, działający pod adresem  www.sportsmani.pl, prowadzi  sprzedaż  wysyłkową sprzętu sportowego.

 Właścicielem sklepu jest  Sportsmania S.C.

Nr REGON 382930355 , NIP 6793182759
Adres siedziby firmy: ul. Boratyńskiego 35  30-498 Kraków.

Konto bankowe Sprzedawcy:

Nest Bank: 74 2530 0008 2041 1054 4717 0001

2. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej zakupy@sportsmania.pl  lub na numer telefonu 790 78 78 71  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach  9 - 17

3.Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE: 

Sprzedawca- Sportsmania S.C.

Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.sportsmania.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez klienta formą dostawy.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient (zamawiający) - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu,

Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru.

Towar - produkty oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie,

Zamówienie – zestaw towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Kurier - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.
Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.


PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ: 

1.Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sportsmania.pl lub mailowo.

2.Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

3.W zamówieniu Kupujący wskazuje:

a)zamawiane towary (nazwy, kolor, rozmiar i ilości produktów)

b)sposób dostawy i sposób płatności.

c)adres dostawy, opcjonalnie: adres na jaki ma zostać wystawiona faktura

d)adres e-mail zamawiającego

e)numeru telefonu kontaktowego

4.Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).
5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. 
6. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW: 

1.Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2.Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.

3.Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

 

FORMY PŁATNOŚCI: 

1.Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
a)płatność przy odbiorze (w przypadku dostarczenia  w opcji opłaty za pobraniem)
b)przelew bankowy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność).

2.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk »zamawiam i płacę«. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:
a) cenie (wraz z podatkiem)
b) wybranej formie płatności
c) wybranej formie dostawy
d) terminie dostawy 
e) terminie zapłaty

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

4.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
5. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. 

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ: 

1.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

3.Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.

4.W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu.

5.W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

6.Jeżeli  w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

Sportsmania S.C.  zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy do 30 dni roboczych, wynikających z przyczyn od nas niezależnych.

8.W wypadku niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn od nas niezależnych Sportsmania S.C. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.

9.Koszty przesyłki towaru pokrywa Kupujący, chyba że Sportsmania S.C. odstąpi od pobierania opłaty w ramach ogłoszonej promocji danego towaru.

10.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.  

11.Znaczna część asortymentu - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

DOWÓD ZAKUPU: 

Sklep Internetowy wystawia dokument zakupu (paragon), lub fakturę VAT zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.

 CENY: 

1.Towary w sklepie oferowane są w cenach brutto w walucie PLN i nie zawierają kosztów przesyłek.

2.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.  Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

3.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

4.Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

5.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

ODBIÓR PRZESYŁKI: 

1.W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

2.Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

  

GWARANCJA: 

1.Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. 

2.Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

3.Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

REKLAMACJA: 

1.Reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne towaru wynikające z jego użytkowania, typu pęknięcie, rozerwanie itd. oraz wynikające z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

2.Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji pod adresem zakupy@sportsmania.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.

  1. Reklamacja towaru polega na zgłoszeniu obsłudze Sklepu informacji o wadzie, następnie odesłaniu produktu zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od pracownika działu reklamacji. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z informacją o wadzie (wadach), Sklep jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi 1 - 2 miesięcy.
  2. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany do demontażu (np. produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego transport. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 

1.Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sportsmania S.C. ul. Boratyńskiego 35 30-498 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zakupy@sportsmania.pl
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w Regulaminie. 
2.Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony ( link do pobrania) 
Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail zakupy@sportsmania.pl, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu, a następnie przesłanie go do Sklepu na adres e-mail zakupy@sportsmania.pl, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail). 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sportsmania S.C. ul.Boratyńskiego 35 30-498 Kraków tel 790-78-78-71, zakupy@sportsmania.pl  Ja/My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/-ych Towaru/ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . data odbioru Towaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko konsumenta (ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres konsumenta (-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)     Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

4.Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5.Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta

6.Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu. 

 

 

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z WARUNAMI UMOWY:

1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

2.Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Reklamację wynikającą z niezgodności Towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu ze Sprzedawcą i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu formy/trybu wysyłki – należy odesłać Towar na podany przez sprzedawcę adres Towar wraz z dowodem zakupu  i opisem niezgodności.

4.Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.WYMIANA TOWARU:
1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i w przypadku Konsumentów upłynie termin do odstąpienia Od Umowy istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się ze Sprzedawcą i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.  

 

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon, dane adresowe w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

2. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:

  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Sklepie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Sklep, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do weryfikacji użytkownika.

4. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi kurierskie w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności online na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

5. Administratorem danych osobowych jest Sportsmania S.C. ul. Boratyńskiego 35 z siedzibą w Krakowie (30-498), zarejestrowaną w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej za numerem Regon 382930355 , NIP 6793182759. Powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w formie Newslettera. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Z bazy newsletterowej Subskrybent może wypisać się w dowolnym momencie, cofając swoją zgodę. Może to zrobić kontaktując się z nami mailowo lub pisemnie na wskazany w Polityce Prywatności adres. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Zaufanego Partnera Sklepu wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.
Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika

  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

13. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.  
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu , i umożliwienia wycofania Zamówienia.  Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca.

3. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

4.Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

5.Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

 6.Kupujący dokonujący zakupów w sklepie www.SPORTSMANIA.PL jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz potwierdza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.